Termes i condicions de venda

Objecte i adhesió

Aquestes condicions generals de compravenda (en endavant, les Condicions Generals) regulen la compravenda on-line dels productes oferts al públic per "Cal Sangrà - Maria Pilar Sangrà Balastegui" (en endavant, Cal Sangrà) mitjançant la nostra botiga virtual.

L'emplenament i enviament de l'Ordre de Compra expressa l'adhesió plena i sense reserves a totes i cadascuna de les Condicions Generals, tal com s'indica a la casella Accepto les condicions generals de la Ordre de Compra.


Ordres de compra

Les Ordres de Compra es cursaran mitjançant el canal de venda electrònic, calsangra.cat havent-se proporcionat tots i cadascun de les dades sol·licitades com a obligatoris.

Un cop rebuda una Ordre de Compra, Cal Sangrà remetrà una confirmació de la comanda a l'adreça de correu electrònic indicada en l'Ordre de Compra (la Confirmació).

En el cas que en el moment de la recepció d'una Ordre de Compra i amb anterioritat a l'enviament de la Confirmació no hagués existències disponibles del Producte o Productes objecte d'aquesta ordre, Cal Sangrà oferirà al Client la possibilitat de:

 • Esperar que es rebi del seu proveïdor
 • Adquirir un producte similar
 • Anul·lar l'Ordre de Compra

Les despeses de condicionament, embalatge i enviament dels Productes comprats, així com, si és el cas, l'IVA i altres impostos que siguin d'aplicació, són per compte del Client, que procedirà a pagar-los juntament amb el preu i en la mateixa forma triada per fer efectiu el pagament del preu.

Els preus dels productes oferts en calsangra.cat inclouen l'IVA.


Pagament

El preu final dels productes es pagarà exclusivament mitjançant:

 1. Mitjançant targeta de crèdit. Aquest servei és el que considerem més idoni perquè vostè faci la seva comanda. El servei de pagament amb targeta de crèdit és proporcionat directament per Banc Sabadell. Cal Sangrà s'exclou de tota responsabilitat en relació amb la confidencialitat i seguretat de la informació i dades proporcionades pel Client en ocasió del pagament de les seves compres electròniques mitjançant targeta de crèdit, en la mesura que el tractament d'aquesta informació i dades no es troben exclusivament sota el control de Cal Sangrà.
 2. Mitjançant transferència bancària. Al nombre de compte ES52 0081 5286 7400 0108 8114 de Banc Sabadell. En aquest cas, el Client haurà d'indicar "Maria Pilar Sangrà Balastegui" com a beneficiari, i com a concepte el número de comanda assignat al realitzar la compra. Un cop realitzat l'ingrés, haurà d'enviar el justificant per correu electrònic a l'adreça comercial@calsangra.cat. En cas de no rebre el justificant no es realitzarà l'enviament fins a obtenir la conformitat del nostre banc o els diners en compte.
 3. Ús de cupons descompte. Els cupons descompte no suposen en cap moment un mitjà de pagament i per tant, no estan subjectes a les mateixes condicions que la resta de mitjans de pagament:
 • No es poden utilitzar parcialment, en cas d'usar-los i no fer servir l'import total, la resta del cupó es perd.
 • Està subjecta a restriccions com: nombre de vegades que es pot usar, propietari del cupó, data de caducitat, comanda mínima, i marques i / o categories en què es pot utilitzar.


Lliurament

El termini de lliurament dels productes, dependrà de la seva disponibilitat en el moment de realitzar la comanda. El lliurament de tots els nostres productes es realitza mitjançant l'agència de transport Correus Express.

El temps de lliurament des de la sortida dels magatzems de Cal Sangrà és de 24 / 48h a la Península, 48/72 per a Balears i illes Canàries.


Tractament de la informació

Mitjançant l'emplenament i enviament de la corresponent Ordre de Compra, l'Usuari accepta que les seves dades personals siguin objecte de tractament automatitzat per part de Cal Sangrà en els termes indicats en la Política de Protecció de Dades Personals.


Comunicacions

Tota comunicació entre el Client i Cal Sangrà relativa a una comanda determinada podrà realitzar-se per qualsevol dels següents mitjans:

 • Per correu ordinari o certificat a l'adreça:

CAL SANGRÀ
Maria Pilar Sangrà Balastegui
Av. De Jaume Mestres, 2
25310 - Agramunt (Lleida)
NIF: 78071953‐V

 • Per correu electrònic: comercial@calsangra.cat.
 • Per telèfon o fax: 973.391.216.


Garantia

El Certificat de Garantia que emet el corresponent fabricant, garanteix la qualitat del producte que empara, en els termes legalment establerts, durant el període corresponent (entre un i dos anys a partir de la data de lliurament).

No s'inclouen les deficiències ocasionades per negligències, cops, ús o manipulacions indegudes, tensió no idònia, instal·lació incorrecta, ni materials sotmesos a desgast pel seu ús normal.

En aquelles incidències que justifiquin l'ús de la garantia, s'optarà per la reparació, substitució de l'article, rebaixa o devolució, en els termes legalment establerts.

La garantia perdrà el seu valor:

 • Si es modifiquen, alteren o substitueixen algunes de les dades de la mateixa o del justificant de compra.
 • Si es manipula o repara tant el nombre identificatiu com el mateix aparell garantit sense coneixement de Cal Sangrà.

Per fer efectiva la garantia contacti amb nosaltres al telèfon al 973 391 216 o envieu-nos un correu electrònic a la següent adreça comercial@calsangra.cat.


Devolucions

Cal Sangrà es responsabilitza de la qualitat dels seus productes, i admet la devolució de qualssevol productes defectuosos, sempre que el Client comuniqui aquesta circumstància en el termini de set (7) dies (Segons l'Art. 44 de la Llei 7/1996, de 15 de gener d'Ordenació del Comerç Minorista modificada per la Llei 47/2002, de 19 de desembre.) comptats des de la data de lliurament d'acord amb la clàusula anterior.

En cas d'enviament defectuós, la devolució del producte al seu origen anirà a càrrec de Cal Sangrà. En cas de retracció en la compra o dissentiment en la compra, els ports aniran a càrrec del Client. Els articles oferts a les nostres botigues estan avalats per importants firmes comercials. Oferir la màxima qualitat i la millor garantia és el nostre compromís amb els nostres clients. Si quan rebi la seva comanda no queda satisfet, té un termini de set (7) dies, a comptar de la data de recepció per executar el dret de devolució.

Per realitzar la devolució, el producte haurà d'estar en perfectes condicions, en el seu embalatge original i amb els manuals, accessoris o regals promocionals inclosos, si s'escau. Un cop rebuda la mercaderia als nostres magatzems, i prèvia comprovació de l'estat de la mateixa, es procedirà al reintegrament del seu import conforme a la modalitat de pagament realitzada pel client.

Per realitzar la seva devolució, enviï'ns un e-mail, a través de la següent adreça: comercial@calsangra.cat. No s'admeten canvis o devolucions dels següents articles per motius d'higiene:

 • Qualsevol article fora del blíster original. Xumets i dentició fora del blíster original. Articles i accessoris de lactància: Biberons i extractors de llet materna sense embalatge segellat original.
 • Higiene i cures: gel de bany, sabó infantil, colònia ... pel fet que no és possible comprovar si falta quantitat.

No s'admetran devolucions de les referències especials sol·licitades per encàrrec del client.

En el cas de tractar-se de comandes/articles amb import superior a 75 euros en els quals no s'hagin cobrat les despeses d'enviament, es descomptarà, de l'import a abonar, els costos reals facturats per l'empresa de transport. L'import variarà entre 15€ mínim i 25€ màxim depenent del volum dels productes. En cas de devolució, les despeses d'enviament no seran reemborsades.

També s'ha de deduir l'import a abonar qualsevol càrrec bancari derivat de la forma o de la cadena de pagament (targeta, transferència bancària, Paypal, etc.), deteriorament o recondicionament del producte si fos necessari.

Les despeses d'enviament només seran reemborsables en el cas d'enviament erroni per part de Cal Sangrà o producte defectuós.

Les devolucions de diners es realitzaran en un termini de fins a quinze (15) dies des de la recepció de la mercaderia als nostres magatzems.


Servei d'atenció al client

Per expressar qualsevol opinió, suggeriment o dubte, els usuaris podran posar-se en contacte amb el Servei d'Atenció al Client:

 • Mitjançant correu electrònic a l'adreça: comercial@calsangra.cat.
 • Telefònicament, al nombre: 973.391.216


Llei aplicable

Aquestes condicions generals es regeixen per la llei espanyola. El coneixement de qualsevol reclamació o controvèrsia que pogués derivar-se de la validesa, compliment, interpretació i execució de les presents Condicions Generals correspon als Jutjats i Tribunals de la ciutat de Lleida.


Enviament

Només s'enviarà a adreces de la d'Espanya peninsular, Illes Balears, Las Palmas i Santa Cruz de Tenerife. Les tarifes d'enviament són les següents (per a Espanya peninsular):

 • ESPANYA PENINSULAR: Per comandes l'import sigui menor de 100 € s'aplicarà una taxa de 5 € (IVA inclòs); i per comandes l'import sigui igual a o major de 100 € els ports seran GRATUÏTS.
 • ILLES BALEARS: Per comandes l'import sigui menor de 100 € s'aplicarà una taxa de 7 € (IVA inclòs); i per comandes l'import sigui igual a o major de 100 € els ports seran GRATUÏTS.
 • ILLES CANÀRIES: Per comandes l'import sigui menor de 100 € s'aplicarà una taxa de 7 € (IVA inclòs); i per comandes l'import sigui igual a o major de 100 € els ports seran GRATUÏTS. Les despeses de duana o altres impostos derivats de la venda aniran a càrrec del comprador.


Responsabilitat i exoneració de responsabilitat

Les fotografies i els textos reproduïts que presenten els productes oferts tenen caràcter merament informatiu.

La responsabilitat de Cal Sangrà en relació amb qualsevol producte adquirit a "calsangra.cat" estarà limitada estrictament, en qualsevol cas, al preu de compra d'aquest producte i no es veurà compromesa per simples errors o omissions que hagin pogut tenir lloc, quan es s'hagin pres totes les precaucions necessàries en la presentació dels productes.

Cal Sangrà no podrà ser considerada responsable dels danys, sigui quina sigui la seva naturalesa, tant materials com no materials o corporals, que poguessin resultar d'un funcionament o un ús inadequat dels productes comercialitzats. El mateix s'aplica a les possibles modificacions realitzades als productes pels proveïdors.

Cal Sangrà no podrà ser considerada responsable per un client o un tercer de danys indirectes, pèrdues d'explotació o lucre cessant ocorreguts pel mitjà que fos, encara que aquest dany, pèrdua o perjudici hagués estat previsible per Cal Sangrà o si el seu eventualitat hagués estat posada en el seu coneixement.

A reserva del que disposen els paràgrafs precedents, la responsabilitat de Cal Sangrà en virtut de les presents condicions generals no podrà excedir a un import igual a les sumes pagades després de la transacció que es trobi en l'origen d'aquesta responsabilitat, sigui quina sigui la causa o la forma de l'acció en qüestió.

Cal Sangrà no podrà ser considerada responsable de l'incompliment del contracte subscrit en cas d'esgotament de les existències o d'indisponibilitat del producte, de causa de força major, d'interrupció de l'activitat o vaga total o parcial, especialment, dels serveis postals i mitjans de transport o comunicacions, inundacions o incendi.

El que disposa la present clàusula no afectarà els seus drets reconeguts per llei en qualitat de consumidor, ni al seu dret de desistir el contracte.

En cas de litigi, el client podrà dirigir-se, en primer lloc, a Cal Sangrà per arribar a una resolució amistosa.